ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ