ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ಧೈರ್ಯ,ಛಾತಿ,ಕೆಚ್ಚುಬ್ದ , ದಾ‌ಷ್ಟೀಕ
    __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ಅವನೆದುರು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇವನಿ ಗಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ