ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದುರಿಸದೆ ಒಪ್ಪು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ