ಎತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾದ

  1. ಭಾರವಾದ,ತೂಕವಾದ,ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ