ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ________________
  ಆತನೊಬ್ಬ ಸಯ್ದನೆಂದೆಣಿಸಿದ್ದೆ.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. reckon, en:reckon
 2. regard, en:regard

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ಆಕಳು ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ
  ಎಣಸು, ಎಣುಸು, ಎಣ್ಣಿಸು, ಎಣ್ಣು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ಎಶ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಹೇಳು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ಆಕೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ಹಣ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಎಣಿಸಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣಿಸು

 1. ಲೆಕ್ಕಹಾಕು
 2. ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡು
 3. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು,ಭಾವಿಸು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಎಣಿಸು&oldid=600895" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ