ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು

  1. ಈಗ ತಾನೇ ಆತ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಹಾಗಿದೆ; ಎಚ್ಚರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ