ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು

  1. ಈಗ ತಾನೇ ಆತ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಹಾಗಿದೆ; ಎಚ್ಚರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ