ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊದುಕೊಳವಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ