ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

  1. ಆಶ್ವಾಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: