ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದ್ದೇಶಿಸು

  1. ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ