ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡು

  1. ನೆರವಾಗು,ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ