ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿ

  1. (ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿ), (ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು)ಬಿಡಿಸು,ಬಗೆಹರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ