ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತಮ ತರಗತಿಯ

  1. ಪ್ರಶಸ್ತ,ಘನವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ