ಉತ್ತಮ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತಮವಾದುದು

  1. ಪಡಿಚಂದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ