ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆ

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆ

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ