ಉಚ್ಛ್ವಾಸ

  1. ಆಹರ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: