ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಷ್ಟಾದರೂ

  1. ಆದರೂ,ಆದಾಗ್ಯೂ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ