ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಜೋತಾಡು,ತೂಗಾಡು,ನೇತಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ