ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ

  1. ಅಭಾವ,ರಾಹಿತ್ಯ,ಇಲ್ಲದಿಕೆ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ