ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಲ್ಲದಾಗು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ