ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು

  1. ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ