ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕೆವನೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ