ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಹಾರದ ತುಣುಕು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ