ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಶ್ರಯದಾತ

  1. ಪೋಷಕ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ