ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಳ್ವಿಕೆಯರಿಗ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ