ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಳದ ಸದ್ದು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ