ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಲಿಂಗಿಸು

  1. (ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ)ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು,ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ