ಆರಂಭದ ಹೊಸ ಹುರುಪು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಂಭದ ಹೊಸ ಹುರುಪು

  1. ನವೋತ್ಸಾಹ,ಉತ್ಸಾಹ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ