ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆನೆಯ ಹೆಗಲು

  1. ಸ್ಕಂಧ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ