ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಧಾರವಾಗು

  1. ಧರಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ