ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ

  1. ಬಡಾಯಿ,ಜಂಬ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ