ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆತುರಾತುರ

  1. ತರಾತುರಿ,ಅವಸರ,ಆತುರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ