ಹೆಸರುಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಡಿಕೆಗಾಣ

  1. ಆಡು+ಇಕೆ+ಗಾಣ
    __________________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ


ಪದಪಡೆದದ್ದು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  1. ಪ್ರೊ.ಎ.ವಿ.ನಾವಡ ಅವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ನಿಘಂಟು