ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಧರಿಸು

  1. (ಏನನ್ನಾದರೂ)ಪ್ರದರ್ಶಿಸು,ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ