ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಟದ ಮೈದಾನ

  1. ( ರೇಸಿನ, ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ