ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕೃತಿಯಿಲ್ಲದ

  1. ನಿರಾಕಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ