ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಪಸರ್ಗಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಷ್ಟಾದರೂ

  1. ಆದರೂ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ