ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡು

  1. ಹೊಲಬುಗೆಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ