ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ