ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಾಡಿಸು

  1. ತೂಗು,ಆಡಿಸು,ಓಲಾಡಿಸು,ತೊನೆ
    ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಾಡಿಸು

  1. ನಾಯಿ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಾಡಿಸು

  1. ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ