ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ

  1. ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ,ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ,ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಲ್ಲದ,ಪ್ರತಿ ಹೇಳಲಾಗದ
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ