ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರ್ಬುದ ರೋಗ

  1. ಏಡಿಹುಣ್ಣು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ