ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವಂತಿಕೆ

  1. ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ