ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಲಂಜಿಕೆ

  1. ಅರಿಲುಗಳ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾನಿನ ಪುರುಳುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆದರಿಕೆ.
    ______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ