ಅರಳೆಯ ಬತ್ತಿ

  1. ತೂಲಿಕೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: