ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮೃತವಾಣಿ

  1. ಉತ್ತಮವಾದ ನುಡಿ
  2. ಸಂಸ್ಕೃತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[]], en: ಅಮೃತವಾಣಿ

೧ ಉತ್ತಮವಾದ ನುಡಿ ೨ ಸಂಸ್ಕೃತ