ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿನಯಿಸು

  1. (ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ)ಪ್ರದರ್ಶಿಸು,ಆಡು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ