ಅಪಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು

  1. (ಕರುಣೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ