ಅಪಾಯವುಂಟುಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪಾಯವುಂಟುಮಾಡು

  1. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸು,ತೊಂದರೆ ಕೊಡು,ಪೀಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ