ಅಪಚಾರವಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವನೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪಚಾರವಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವನೆ

  1. ಅಸಮಾಧಾನ,ಮುನಿಸು,ಅಸಂತೃಪ್ತಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ