ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ಯೋನ್ಯ

  1. ಪರಸ್ಪರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಸಂ) ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹಅನ್ಯೋನ್ಯ (ಸಂ) ಪರಸ್ಪರ